Over de groep
Over de groep

Bas 't Hart is een leuke scoutinggroep waar jongens en meisjes vanaf 6 jaar allerlei activiteiten kunnen ondernemen. Meer informatie hier over vindt u bij de Speltakken. Dankzij de inzet van enthousiaste vrijwilligers heeft de groep in 2012 zijn 50-jarige jubileum kunnen vieren. Op deze pagina vindt u meer informatie over de organisatie achter de wekelijkse opkomsten en de historie van de groep.

Bestuur
Leiding, Maatschappelijke stage, en Gedragscode
Historie van de groep
Wie was Bas 't Hart?

Bekijk hier ons privacybeleid.
Bestuur
Zonder een goed bestuur is een scoutinggroep niet draaiende te houden. Bij Scouting Bas 't Hart hebben we een ervaren bestuur die zich al jaren lang inzet voor de groep. Het bestuur van de scoutinggroep Bas 't Hart bestaat uit de volgende leden:
- Ronald van der Kolk (Voorzitter)
- Max Breeman (Penningmeester)
- Koen Dudink (Secretaris)
- Kees Breukhoven (Algemeen lid)
- Casper de Vries (Algemeen lid)
- Gaby Steentjes (Algemeen lid)
Het bestuur houdt drie verschillende vergaderingen, een stichtingsvergadering, een groepsraad en teamleidersoverleg.

Vertrouwenspersoon
Het vertrouwenspersoon binnen Bas 't Hart is Irene de Koning. Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.
Meer informatie over het Landelijk opvangteam is hier te lezen.
Voor vertrouwenspersoon gerelateerde zaken kan contact opgenomen worden met vertrouwenspersoon@basthart.nl.

Stichting
Bij de stichtingsvergadering gaat het grotendeels om het dagelijkse beheer van onze eigendommen, onze dienstverlening aan derden, contacten met onze subsidiegever en de sponsoren, de investeringen en de financiële kant van de groep. Dit doen wij samen met de teamleiders van de welpen, zeeverkenners, wilde vaart en de voorzitter van het loodsen bestuur.

Groepsraad
Bij de groepsraad wordt het 'reilen en zeilen' van de groep besproken. Dit doen we samen met alle leiders en leidster van de welpen, zeeverkenners en de wilde vaart en het voltallige loodsenbestuur. We hebben het bijvoorbeeld over de spelprogramma's, contacten met de ouders, cursussen voor de leiding, onze pr & voorlichting en de samenwerking met andere scoutinggroepen. Hier worden ook de commissies samengesteld voor de gezamenlijke opkomsten, zoals bijvoorbeeld de komst van Sinterklaas
(want de Sint slaat een jeugdvereniging natuurlijk niet over). Elk jaar wordt er een werkplan en jaarverslag opgesteld. Deze zijn op te vragen bij het bestuur.

Statuten
De huidige statuten van Bas 't Hart kunnen gevonden worden bij deze link. Voel je je nostalgisch en was vroeger alles beter, dan zijn onze originele statuten hier beschikbaar.
Leiding, Maatschappelijke stage, en Gedragscode

Opleiding/ leiding worden?
Leiding zijn bij scouting zijn is niet zo maar iets. Daar moet je voor opgeleid worden. Ook dit nemen wij bij Bas 't Hart zeer serieus. Naast de cursussen die bevorderd worden door de groep is er een begeleidingstraject nodig binnen de groep om de leidingvaardigheden te verbeteren en bevorderen. Wij hebben een eigen praktijkbegeleider, namelijk Jacqueline Verhoeven. Als je het leuk vind om kinderen te begeleiden en enige affiniteit hebt met scouting ben je van harte welkom om eens te kijken of je binnen een van de leidingteams zou kunnen passen. Wij zoeken specifiek nog leiding bij Welpen.

Maatschappelijk stage
Wij nemen onze maatschappelijke functie zeer serieus. Niet alleen collecteren wij jaarlijks voor Jantje Beton en zorgen wij voor een schoon recreatiegebied rondom de Brielse Maas, maar wij bieden ook een maatschappelijke stage aan voor scholieren uit het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo).
Een maatschappelijke stage is een stage, waarbij ze door het doen van vrijwilligerswerk kennismaken met én een bijdrage leveren aan de samenleving. Ze doen dan iets voor een ander zonder daar geld voor te krijgen. Maatschappelijke stage kent vele vormen: een eenmalige activiteit, een kort project of een vaste activiteit voor een langere periode. Ook onze scoutinggroep biedt ruimte voor maatschappelijke stagiaires. Wij hebben inmiddels diverse leerlingen van het Maerlant College en het Penta College (zowel Jacob van Liesveldt als Bahûrim) op stage gehad bij de welpen. En dat is wederzijds heel goed bevallen! Lijkt dit jou ook wat? Neem gerust contact met ons op via de contact pagina.

Gedragscode en aannamebeleid
Wij als Scoutinggroep Bas 't Hart zijn aangesloten bij Scouting Nederland en volgen dan ook de gedragscode van Scouting Nederland. Al onze begeleiding beschikt over een Verklaring Omtrend Gedrag.

Scouting Nederland vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en jeugdleden binnen Scouting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel een heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en jeugdleden die bij ons komen absoluut ontoelaatbaar zijn!
Daarom hebben wij als vereniging voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld.
Deze is opgenomen in het Huishoudelijk reglement en daardoor voor alle leden van
toepassing. De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is
opgenomen is wat juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen.
1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt.
2. De vrijwilliger gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast.
3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is.
4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen vrijwilliger en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
6. De vrijwilliger gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches etc.
7. De vrijwilliger beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.
8. Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiele vergoedingen die niet in de rede zijn.
10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Voor toelichting over onze gedragscode en ons aannamebeleid, zie de website van Scouting Nederland.

Voor meer informatie over de Verklaring Omtrent Gedrag, zie de website van Scouting Nederland.

Historie van Scouting in Brielle
De wortels van Scouting in Brielle dateren uit 1911. In dat jaar wordt de 'Padvindersvereniging Brielle' opgericht. Zij heeft als specialiteit het waterwerk en is alleen voor jongens bedoeld. De troep (zo noemde men in die tijd een groep padvinders) staat onder leiding van majoor Romein. Samen met enkele kaderleden van het in Brielle gelegerde Korps Torpedisten nam hij het initiatief om ook in Brielle een troep van de padvinderij te starten. De padvinderij was toen als jeugdvereniging net nieuw in Nederland ontstaan en was helemaal naar het Engelse model van Lord Baden Powell opgezet. De Brielse padvinders zijn met hun troep aangesloten bij de NPO (Nederlandse Padvinders Organisatie).
De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) heeft een grote impact op de toenmalige padvinderij. Door het beroep op de weerbare mannen (de mobilisatie) lag de padvinderij grotendeels stil tijdens de oorlogsjaren. Daarna wordt de draad weer opgepakt. Ook in Brielle. Weliswaar kwamen de Brielse padvinders in de oorlog nog steeds bij elkaar, maar door gebrek aan leiding draaide de troep niet volop. Onder leiding van hopman Moerman zet de troep het werk voort van majoor Romein, van wie Moerman het padvindersvak heeft geleerd. De Brielse padvinders noemen zich voortaan 'De Watergeuzen' en sluiten zich aan bij de NPV (Nederlandse Padvinders Vereniging).

Dan 1922. Een bijzonder jaar voor Brielle, voor de toenmalige padvinders maar ook voor de huidige generatie Brielse scouts. Z.K.H. Prins Hendrik brengt in het kader van 1 April een bezoek aan Brielle. Hij komt dan ook nadrukkelijk voor 'De Watergeuzen'. Prins Hendrik is namelijk beschermheer van de NPV. Tijdens de festiviteiten overhandigt hij aan hopman Moerman de NPV-vlag en een eremedaille (welke precies weten we helaas niet).

Slaan we vervolgens 40 jaar over. Een tijdperk met ook de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) waarin de padvinderij door de Duitse bezetter verboden was. Ook na deze oorlog is in Brielle opnieuw een start gemaakt met de Padvinderij. Wanneer die start precies was, weten we (nog) niet. Wellicht omstreeks 1960 want in 1970 wordt met een wandelmars 10 jaar Scouting in Brielle gevierd.
Het jaar 1962. De NPV-padvinders van Brielle gaan officieel verder onder de naam 'Bas 't Hart'. De leden heten geen padvinders meer, maar noemen zich zeeverkenners. Ook onze groep heeft als specialiteit het waterwerk en is dan nog alleen voor jongens bedoeld want pas vanaf 1989 zijn ook meisjes welkom. In 1962 begint de groep weliswaar aan een nieuwe toekomst, maar gaat zij verder waar 'De Watergeuzen' ooit gebleven zijn. Bij de installatie van de groep op 23 mei van dat jaar wordt oud-leider Moerman erelid. En de NPV-vlag en de eremedaille, die vroeger tot 'De Watergeuzen' behoorden, worden officieel overgedragen aan schipper Geldof. Vanaf nu verbinden de scouts hun naam aan schipper Bas 't Hart (1853-1922). Hij was de laatste schipper van de Brielse reddingboot.
De Bas 't Hart is in de jaren 60-70 de enige NPV-groep in Brielle. Maar Brielle kende toen nog twee scoutinggroepen: Sint Petrus en Catharina. De jongens van de 'Sint Petrus Groep' behoren niet tot de NPV maar waren aangesloten bij de Katholieke Verkenners (KV). Ook de meisjes van de 'Catharina Groep' zijn niet aangesloten bij de NPV, maar behoren of bij de Nederlandse Gidsen (NG) of bij het Nederlandse Padvindsters Gilde (NPG). Het tijdperk van De Verzuiling was toen dus ook goed zichtbaar binnen de Scouting.
Ondanks De Verzuiling is de samenwerking tussen de Brielse groepen in die tijd wel erg groot. Vooral tussen de twee jongensgroepen. Drijvende krachten zijn dan de schippers Van Mosel (Bas 't Hart) en Grondelle (Sint Petrus). Leiding wordt onderling uitgewisseld, veel bijeenkomsten doen de scouts gezamenlijk, het clubhuis wordt gedeeld en ook de kampen zijn dikwijls met elkaar. Uiterlijk omstreeks 1970 besluiten beide groepen daarom samen verder te gaan onder de vlag van 'Bas 't Hart'. Omstreeks die tijd verdwijnt ook de meisjesgroep. Waarom is (nog) niet bekend. Bas 't Hart blijft als enige groep in Brielle over. Omdat de groep dan nog steeds alleen voor jongens is, blijft voor de meiden als alternatief de 'Strandvogels' in Oostvoorne over.
De intensieve samenwerking tussen lokale padvindersgroepen past bij de tijdsgeest van die jaren. Ook landelijk doen de vier scoutingorganisaties namelijk veel samen. Dit leidt uiteindelijk in 1973 tot een fusie op dat niveau: Scouting Nederland ontstaat. Scouting wil een moderne vereniging zijn. Het ietwat 'oubollige' karakter van de Padvinderij wordt losgelaten. Voortaan heet de padvinderij: Scouting. De leden bij de Bas 't Hart zijn allemaal scouts. Afhankelijk van hun leeftijd heten zij welpen (de jongste scouts), zeeverkenners, matrozen der wilde vaart of loodsen (de oudste scouts).
Eind jaren '60 wordt er voor de oudste scouts van de scoutinggroepen uit de regio een gezamenlijke groep opgericht: de Eilandenstam. De leden zijn zowel jongens als meiden, afkomstig van de diverse scoutinggroepen. Deze loodsenstam is behoorlijk actief en levert veel ondersteuning aan de (scouting)groepen. In 1973 fuseert deze loodsenstam met de 'Bas 't Hart'. De loodsen worden een onderdeel van de groep en noemen zich voortaan 'Insulae-stam' (Insulae is een ander woord voor Eilanden). Tot aan 1989 zijn de loodsen overigens de enige gemengde leeftijdsgroep bij de Bas 't Hart.
In 1986 heeft Brielle er weer een tweede scoutinggroep bij, de 'Maarten Harpertszoon Tromp'. Deze groep ontstaat uit de Bas 't Hart als gevolg van een hoog opgelopen conflict over de te varen koers. Lange tijd blijken beide groepen goed naast elkaar te kunnen bestaan. Maar omstreeks 2008 valt het doek voor deze groep vanwege een tekort aan leiding en leden. Opnieuw is de Bas 't Hart de enige scoutinggroep in Brielle. En inmiddels dus een groep voor jongens en meisjes.
Wie was Bas 't Hart?

Arjen van Krieken heeft een boek geschreven over Schipper Bas 't Hart. Indien u deze wilt bestellen kunt u een e-mail sturen naar bestuur@basthart.nl.

Onze scoutinggroep is vernoemd naar schipper Bas 't Hart (1851-1922). Hij was de laatste schipper van de Brielse zeilreddingboot Rotterdamsch Welvaren. De naamsverbintenis met schipper Bas 't Hart is ons eerbetoon aan de bemanning van de Brielse reddingboot. Deze reddingshelden op zee hebben met hun reddingsacties de naam van Brielle hoog gehouden. Stuk voor stuk zijn het roemruchte redders, die het als een plicht zagen om mensen uit de greep van de zee te redden, ongeacht het gevaar voor eigen leven. En met de wetenschap dat, mocht het eens mis gaan, hun vrouwen en kinderen onverzorgd achterbleven. Moed en doorzettingsvermogen hebben zij zeker getoond. Stoere mannen die hun hele gezin achter lieten om schipbreukelingen op de Maasvlakte te redden. Vaak een strijd op leven en dood tegen de grillige elementen. Een gevecht om het hoofd van hen zelf en van anderen boven water te houden. Schipper Bas 't Hart staat voor ons symbool voor al die Brielse reddingshelden op zee.

Schipper Bas(tiaan) 't Hart wordt op 10 april 1851 in Pernis geboren. Hier brengt hij zijn jeugd door. In 1874 trouwt hij met Antje Schalekamp (1852-1942). Een jaar later verhuist hij met zijn gezin naar Brielle. Hier woont hij tot aan 1909, waarna het gezin 't Hart vertrekt naar Oostvoorne. Op 29 januari 1922 overlijdt hij op 70 jarige leeftijd.

Bas 't Hart is van beroep visser. Hij vist vooral op garnalen, bot en paling. Het vangstgebied is de monding van de Brielse Maas. Bas ’t Hart beschikt over ondernemersbloed, want in Brielle begint hij een kruidenierswinkeltje en later ook een stoffenwinkel. Eenmaal wonende in Oostvoorne begint hij op het strand een eigen bedrijf voor de verhuur van badstoelen, tenten en badkoetsen en opent het gezin een pension. Hij is dan al badmeester bij hotel Ons Genoegen. Dit alles was mogelijk doordat de stoomreddingboot van Hoek van Holland de taak van het Brielse reddingwezen inmiddels grotendeels heeft overgenomen. Bas 't Hart neemt in 1884 het commando over van de reddingboot. Hij is dan 33 jaar. Deze functie verricht hij naast zijn andere bezigheden om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Hij zal de laatste schipper zijn van de Brielse reddingboot.

Op het moment dat Bas 't Hart het roer in handen krijgt, verschijnen sombere wolken aan de horizon voor het Brielse reddingwezen. De Nieuwe Waterweg is inmiddels in gebruik genomen. De Brielse Maas wordt steeds slechter bevaarbaar, zowel door ondieper water en de zandbanken die zichzelf verplaatsen als door gebrek aan een sleepboot. De rivier is daardoor zeer verraderlijk. Daarom worden de tochten voor de reddingboot om de Maasmond te bereiken vooral bij ruw weer steeds moeilijker. Vele menselijke tragedies moeten zich op de Maasvlakte hebben afgespeeld. Zeer vaak is de reddingboot uitgevaren. Dan weer voor niets, dan weer met succes.

In 1917 valt het doek voor het Brielse reddingwezen. Het station Brielle werd opgeheven. Reparatiekosten aan de boot waren te hoog om verantwoord te zijn en Brielle lag inmiddels niet meer aan een drukke vaarweg. Bas 't Hart is op dat moment 33 jaar in dienst bij reddingmaatschappij. Zijn leven als redder in nood geeft hij echter niet op. Op het strand van Oostvoorne lag zijn eigen roeireddingboot Dora namelijk altijd paraat.

Bas 't Hart heeft vele reddingen op zijn naam staan. Lokaalberoemd zijn die van het Engelse stoomschip Littlebeck vergaan op de Maasvlakte (1884), het Franse barkschip Olivier Madeleine gestrand bij de Prinsenton (1886), de Duitse driemaster Else vergaan op de Maasvlakte (1898), de Belgische stoomtrawler Germaine vergaan op de Westplaat (1903), het Nederlandse raderstoomschip Voorne en Putten II gestrand op de Brielse Maas nabij Den Nol te Zwartewaal (1903) en het Engelse stoomschip Selbey Abbey gestrand op de Hinder Ribben (1911).

Als schipper van de reddingboot weet Bas 't Hart minstens 70 levens te redden. Voor zijn manmoedige en dappere houding is hij menigmaal onderscheiden. Zo kreeg Bas 't Hart een bronzen medaille van de Nederlandse regering, gaf de Franse regering hem een zilveren medaille en werd hij, opnieuw door de Nederlandse regering, onderscheiden tot Broeder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw. De reddingsmaatschappij heeft hem de grote zilveren Reddingmedaille toegekend ter gelegenheid van zijn 25 jarig jubileum als schipper.

De daden van schipper Bas 't Hart passen geheel bij de schutspatroon van Scouting. Schipper Bas 't Hart lijkt namelijk veel op die dappere Sint Joris die streed met de draak. Oog in oog met moeilijkheden of gevaar, schipper Bas 't Hart ontweek het niet en was er niet bang voor. Hoe woest de zee ook was, hij voer samen met zijn bemanning uit om mensen te redden. Hij deed zijn best en overwon uiteindelijk de hindernis die velen niet durfden te nemen. Dit is precies de manier waarop scouts hun moeilijkheden willen trotseren: dapper zijn, niet opgeven, je best doen en proberen de moeilijkheid te overwinnen! Net als Sint Joris dat deed. En net als schipper Bas 't Hart dat dus deed. De Brielse scouts werden in 1962 opgeroepen om: "moge de zeeverkenners van de groep welke naam zij dragen in hun daden en levenswijze deze naam in ere houden." Iets wat de huidige generatie scouts nog steeds vol overgave doet!
scoutingbthbrielle
bthbrielle